ค่าความจุของแบตเตอรี่ (Ah)

ความจุของแบตเตอรี่ คือตัวกำหนดว่าแบตเตอรี่ลูกนั้นมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟได้เป็นอย่างไร โดยจะบอกอัตราการการจ่ายกระแสของแบตเตอรี่ลูกนั้นต่อชั่วโมง เช่น 32 แอมป์-ชั่วโมง50 แอมป์-ชั่วโมง หรือ 100 แอมป์-ชั่วโมง โดยจะเทียบอัตราส่วนภายใน 20 ชั่วโมง เช่น แบตเตอรี่ที่มีความจุ 100 แอมป์-ชั่วโมง จะมีความสามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุด 5 แอมป์แปร์ เป็นเวลานาน 20 ชั่วโมงเป็นต้น

ความจุของแบตเตอรี่

ความจุของแบตเตอรี่

ความจุของแบตเตอรี่จะแปรผันไปตามอุณหภูมิ ตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่ที่มีความจุ 100 แอมป์-ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 ํซ. เมืออุณหภูมิลดลงเหลือ 0 ํซ. จะเหลือค่าความจุ 90 แอมป์-ชั่วโมง และเมืออุณหภูมิลดลงถึง -15 ํซ. จะเหลือค่าความจุเพียง 70 แอมป์-ชั่วโมง นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การสตาร์ทเครื่องยนต์ติดยากในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเย็นจัด

แบตเตอรี่ที่มีความจุอยู่เต็ม หากทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน มันจะมีการคายประจุออก เนื่องจากเกิดปฎิกิริยาเคมีขึ้นภายในอย่างช้าๆ ซึ่งเราเรียกว่า "การคายประจุโดยตัวเอง" (Self discharging) ปฎิกิริยาการคายประจุโดยตัวเองนี้ จะทำให้แบตเตอรี่สูญเสียพลังงานไปวันละประมาณ 0.5% ที่อุณหภูมิ 25 ํ ซ. และวันละประมาณ 1% ที่อุณหภูมิ 30 ํ ซ. ดังนั้นจึควรนำแบตเตอรี่ที่ไม่มีการใช้งานไปทำการประจุใหม่ทุกๆ 2 สับดาห์ เพื่อให้แบตเตอรี่มีประจุเต็มอยู่เสมอ และเพื่อป้องกันการเกาะตัวของเกลือกำมะถันที่จะไปจับกับแผ่นตะกั่ว ซึ่งจะทำให้ประสิทธิของแบตเตอรี่ลูกนั้นลดลง และเป็นการยากที่จะแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้